Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar, tenzij anders vermeld. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende factuur staat vermeld. Indien de factuur geen abonnementsperiode vermeldt geldt als ingangsdatum het moment van de eerste verzending dan wel het moment van aanvang van de Online-terbeschikkingstelling. Abonnementen worden vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vóór aanvang van een Abonnement op een Folioproduct
reeds verschenen Afleveringen van het desbetreffende kalenderjaar worden op verzoek van Afnemer nageleverd voorzover nog voorradig, en gefactureerd naar rato van het reeds verstreken gedeelte van het betreffende kalenderjaar.
 
Abonnementen worden na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden tenzij Afnemer het Abonnement tenminste drie maanden vóór het einde van de lopende abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Pubmedia.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Pubmedia zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Pubmedia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.